Tin tức

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn Quản lý MYSQL trên VPS-Server Linux bằng câu lệnh.

( Bài viết được hướng dẫn chi tiết bởi Công ty Gdata chuyên cung cấp chỗ đặt máy chủ chất lượng cao )

Với những VPS/Server linux không cài đặt phần mềm quản lý website hotsing thì người quản trị viên sẽ phải sử dụng lệnh để quản lý website , database . Hôm nay GDATA sẽ giới thiếu 1 số lệnh cơ bản và cần thiết để quản lý mysql Database trên VPS/Server linux

 

Bước đầu tiên bạn cần đăng nhập Mysql :

 

Đăng nhập MySQL bạn dùng lệnh: mysql -u root -p

1. Thư mục chứa database

Trên CentOS, toàn bộ file raw database được lưu trong thư mục /var/lib/mysql

2. Quản lý tài khoản và phân quyền

Hiển thị toàn bộ users:

mysql> SELECT * FROM mysql.user;

 

Xóa null user:

mysql> DELETE FROM mysql.user WHERE user = ' ';

 

Xóa tất cả user mà không phải root:

mysql> DELETE FROM mysql.user WHERE NOT (host="localhost" AND user="root");

 

Đổi tên tài khoản root (giúp bảo mật):

mysql> UPDATE mysql.user SET user="mydbadmin" WHERE user="root";

 

Gán full quyền cho một user mới:

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'username'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mypass' WITH GRANT OPTION;

 

Phân quyền chi tiết cho một user mới:

mysql> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, INDEX, ALTER, CREATE TEMPORARY TABLES, LOCK TABLES ON mydatabase.* TO 'username'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mypass';

 

Gán full quyền cho một user mới trên một database nhất định:

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON mydatabase.* TO 'username'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mypass' WITH GRANT OPTION;

 

Thay đổi mật khẩu user:

mysql> UPDATE mysql.user SET password=PASSWORD("newpass") WHERE User='username';

 

Xóa user:

mysql> DELETE FROM mysql.user WHERE user="username";

3. Các thao tác database

Hiển thị toàn bộ databases:

mysql> SHOW DATABASES;

Tạo database:

mysql> CREATE DATABASE mydatabase;

 

Sử dụng một database:

mysql> USE mydatabase;

 

Xóa một database:

mysql> DROP DATABASE mydatabase;

 

Tối ưu database:

All Databases:

$ sudo mysqlcheck -o --all-databases -u root -p

Single Database:

$ sudo mysqlcheck -o db_schema_name -u root -p

4. Các thao tác table

Tất cả các thao tác bên dưới bạn phải lựa chọn trước database bằng cách dùng lệnh: mysql> USE mydatabase;

Hiển thị toàn bộ table:

mysql> SHOW TABLES;

 

Hiển thị dữ liệu của table:

mysql> SELECT * FROM tablename;

 

Đổi tên table :

mysql> RENAME TABLE first TO second;

hoặc

mysql> ALTER TABLE mytable rename as mynewtable;

 

Xóa table:

mysql> DROP TABLE mytable;

5. Các thao tác cột và hàng

Tất cả các thao tác bên dưới bạn phải lựa chọn trước database bằng cách dùng lệnh: mysql> USE mydatabase;

Hiển thị các column trong table:

mysql> DESC mytable;

hoặc

mysql> SHOW COLUMNS FROM mytable;

 

Đổi tên column:

mysql> UPDATE mytable SET mycolumn="newinfo" WHERE mycolumn="oldinfo";

 

Select dữ liệu:

mysql> SELECT * FROM mytable WHERE mycolumn='mydata' ORDER BY mycolumn2;

 

Insert dữ liệu vào table:

mysql> INSERT INTO mytable VALUES('column1data','column2data','column3data','column4data','column5data','column6data','column7data','column8data','column9data');

 

Xóa dữ liệu trong table:

mysql> DELETE FROM mytable WHERE mycolumn="mydata";

 

Cập nhật dữ liệu trong table:

mysql> UPDATE mytable SET column1="mydata" WHERE column2="mydata";

6. Các thao tác sao lưu và phục hồi

Sao lưu toàn bộ database bằng lệnh (chú ý không có khoảng trắng giữa -p và mật khẩu):

mysqldump -u root -pmypass --all-databases > alldatabases.sql

 

Sao lưu một database bất kỳ:

mysqldump -u username -pmypass databasename > database.sql

 

Khôi phục toàn bộ database bằng lệnh:

mysql -u username -pmypass < alldatabases.sql (no space in between -p and mypass)

 

Khôi phục một database bất kỳ:

mysql -u username -pmypass databasename < database.sql

 

Chỉ sao lưu cấu trúc database:

mysqldump --no-data --databases databasename > structurebackup.sql

 

Chỉ sao lưu cấu trúc nhiều database:

mysqldump --no-data --databases databasename1 databasename2 databasename3 > structurebackup.sql

 

Sao lưu một số table nhất định:

mysqldump --add-drop-table -u username -pmypass databasename table_1 table_2 > databasebackup.sql

 

 

GDATA chúc các bạn thành công .

 

Một số khách hàng của Gdata
mà bạn có thể biết

Đối tác dịch vụ

Vui lòng tăng cửa sổ trình duyệt,
để trang web được thuận tiện hơn khi sử dụng.

Website dành cho mobile đang được nâng cấp.