• Server DELL

 • Server HP

 • Server Lenovo

 • Server SuperMicro

DELL R620
DELL R620
4.199.996đ
 • Thời gian:
 • TT 03 tháng : 4.200.000đ / tháng
 • TT 06 tháng : 4.000.000đ / tháng
 • TT 12 tháng : 3.800.000đ / tháng
 • Intel Xeon E5-2670 (2.6GHz, 20M Cache, 8.00GT/s Intel QPI)
 • 16GB RAM DDR3
 • 480GB SSD Samsung SM863A 2.5 in
 • 1U, 2 x 495W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật: Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
DELL R440
DELL R440
6.500.000đ
 • Thời gian:
 • TT 03 tháng : Liên hệ
 • TT 06 tháng : Liên hệ
 • TT 12 tháng : Liên hệ
 • Intel Xeon 4110 (2.10GHz, 11M Cache)
 • Samsung 16GB RAM DDR4 -2666
 • 480GB SSD Samsung SM863A 2.5 in
 • 1U, 2 x 550W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật: Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
DELL R730
DELL R730
6.600.000đ
 • Thời gian:
 • TT 03 tháng : Liên hệ
 • TT 06 tháng : Liên hệ
 • TT 12 tháng : Liên hệ
 • Intel Xeon E5-2620v4 (2.1GHz, 20M Cache)
 • 16GB RAM DDR3
 • 480GB SSD Samsung SM863A 2.5 in
 • 2U, 2 x 750W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật: Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
HP DL 360P G8
HP DL 360P G8
3.800.000đ
 • Thời gian:
 • TT 03 tháng : 3.700.000đ / tháng
 • TT 06 tháng : 3.600.000đ / tháng
 • TT 12 tháng : 3.400.000đ / tháng
 • Intel Xeon E5-2670 (2.6GHz, 20M Cache, 8.00GT/s Intel QPI)
 • 16GB RAM DDR3
 • 480GB SSD Samsung SM863A 2.5 in
 • 1U, 2 x 460W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật: Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
HP DL 380 G8
HP DL 380 G8
4.200.000đ
 • Thời gian:
 • TT 03 tháng : 4.100.000đ / tháng
 • TT 06 tháng : 4.000.000đ / tháng
 • TT 12 tháng : 3.800.000đ / tháng
 • Intel Xeon E5-2680v2 (2.8GHz, 25M Cache)
 • 16GB RAM DDR3
 • 480GB SSD Samsung SM863A 2.5 in
 • 2U, 2 x 460W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật: Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
HP DL 360 G10
HP DL 360 G10
5.700.000đ
 • Thời gian:
 • TT 03 tháng : 5.500.000đ / tháng
 • TT 06 tháng : 5.300.000đ / tháng
 • TT 12 tháng : 5.000.000đ / tháng
 • Intel Xeon 4110 (2.10GHz, 11M Cache)
 • Samsung 16GB RAM DDR4-2666
 • 480GB SSD Samsung SM863A 2.5 in
 • 1U, 2 x 500W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật: Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
IBM X3550 M4
IBM X3550 M4
4.200.000đ
 • Thời gian:
 • TT 03 tháng : 4.100.000đ / tháng
 • TT 06 tháng : 4.000.000đ / tháng
 • TT 12 tháng : 3.800.000đ / tháng
 • Intel Xeon E5-2670 (2.6GHz, 20M Cache, 8.00GT/s Intel QPI)
 • 16GB RAM DDR3
 • 480GB SSD Samsung SM863A 2.5 in
 • 1U, 2 x 550W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật: Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễn phí)
IBM X3650 M4
IBM X3650 M4
4.300.000đ
 • Thời gian:
 • TT 03 tháng : 4.200.000đ / tháng
 • TT 06 tháng : 4.100.000đ / tháng
 • TT 12 tháng : 3.900.000đ / tháng
 • Intel Xeon E5-2680v2 (2.8GHz, 25M Cache)
 • 16GB RAM DDR3
 • 480GB SSD Samsung SM863A 2.5 in
 • 2U, 2 x 550W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật: Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễn phí)
IBM X3650 M5
IBM X3650 M5
5.200.000đ
 • Thời gian:
 • TT 03 tháng : 5.000.000đ / tháng
 • TT 06 tháng : 4.800.000đ / tháng
 • TT 12 tháng : 4.500.000đ / tháng
 • Intel Xeon E5-2620v4 (2.1GHz, 20M Cache)
 • 16GB RAM DDR4
 • 480GB SSD Samsung SM863A 2.5 in
 • 2U, 2 x 550W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật: Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễn phí)
Super micro E5620
Super micro E5620
3.500.000đ
 • Thời gian:
 • TT 03 tháng : 3.400.000đ / tháng
 • TT 06 tháng : 3.300.000đ / tháng
 • TT 12 tháng : 3.100.000đ / tháng
 • Intel Xeon E5620 (2.4GHz, 12M Cache, 5.86GT/s Intel QPI)
 • 16GB RAM DDR3
 • 480GB SSD Samsung SM863A 2.5 in
 • 1U, 350W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật: Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễn phí)
Super micro E5-2670
Super micro E5-2670
3.600.000đ
 • Thời gian:
 • TT 03 tháng : 3.500.000đ / tháng
 • TT 06 tháng : 3.400.000đ / tháng
 • TT 12 tháng : 3.200.000đ / tháng
 • Intel Xeon E5-2670 (2.6GHz, 20M Cache, 8.00GT/s Intel QPI)
 • 16GB RAM DDR3
 • 480GB SSD Samsung SM863A 2.5 in
 • 1U, 350W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật: Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễn phí)
Super micro E5-2620v4
Super micro E5-2620v4
4.100.000đ
 • Thời gian:
 • TT 03 tháng : 4.000.000đ / tháng
 • TT 06 tháng : 3.900.000đ / tháng
 • TT 12 tháng : 3.700.000đ / tháng
 • Intel Xeon E5-2620v4 (2.1GHz, 20M Cache)
 • 16GB RAM DDR3
 • 480GB SSD Samsung SM863A 2.5 in
 • 1U, 350W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật: Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễn phí)

Dịch vụ & thiết bị bổ sung

Dịch vụ bổ sung Đơn giá/tháng Số tháng
Bổ sung mỗi 100 Mbps 1.200.000
Thêm 01 địa chỉ IP 50.000
Thuê hệ thống firewall cứng 1.500.000
Quản trị Server riêng 1.500.000
Thiết bị bổ sung Đơn giá/tháng Số tháng
Intel Xeon X5650 (2.66 GHz, 6cores - 12threads, 12MB cache) 300.000
Intel Xeon E5-2670 (2.70 GHz, 8cores - 16threads, 20MB cache) 400.000
900GB HDD SAS 10K 400.000
2.000 GB HDD 300.000
16GB DDR4 bus 2133MHz ECC reg 300.000
1.000 GB HDD 250.000
8GB DDR4 bus 2133MHz ECC reg 150.000
8GB DDR3 bus 1600MHz ECC reg 100.000
16GB DDR3 bus 1600MHz ECC reg 200.000
Intel Xeon E5-2696 v3 (2.30 GHz, 18cores - 36threads, 35MB cache) 1.500.000
Intel Xeon E5 - 2683 v3 (2.00 GHz, 14cores - 28threads, 35MB cache) 800.000
SSD 480 GB samsung SM863 2.5'' 700.000
SSD 960 GB samsung SM863 2.5 1.400.000

Tặng 06 tháng khi đăng ký mới 12 tháng
Chương trình đến hết 31/ 08/ 2022

Ưu điểm vượt trội của Gdata
Vị trí gần bạn
Vị trí gần bạn
1. Data VNPT - Khu CN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, HN
2. Data VNPT - Tân Thuận, TP.HCM
3. Data Viettel - Km1, Đường Pháp Vân, Cầu Giẽ, Hoàng Mai, Hà Nội
4. Data Viettel - Khu CN cao, Km29, đường Láng - Hòa Lạc, Hà Nội
Nguồn điện
Nguồn điện
• Hệ thống UPS với cấu hình dự phòng N+1
• Thời gian dự phòng pin UPS theo tải: Khoảng 30 phút.
• Hệ thống máy phát điện dự phòng N+1
Kết nối tủ Rack
Kết nối tủ Rack
• Nhiều nhà khai thác viễn thông theo yêu cầu của khách hàng.
• Kết nối internet hàng trăm Gbps
• Kích thước 42U:H.2100xW.610xD.1000
Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn
• Trung tâm dữ liệu được trang bị cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn tier 3
Điều hoà
Điều hoà
• Hệ thống điều hòa với cấu hình dự phòng N+1
• Quản lý nhiệt độ (22±1)/độ ẩm (50±10%)
• Thổi khí lạnh từ dưới sàn nâng lên khoang trần thổi không khí ngược lại
An ninh
An ninh
• Camera theo dõi mọi di biến trong và ngoài Data Center
• Nhân viên an ninh làm việc 24x7 ra vào Datacenter: CMT, đăng ký thẻ từ
Báo cháy
Báo cháy
• Thiết bị phát hiện khói sớm
• Hệ thống chống cháy tức thời với khí Nitơ - N₂
Thông số khác
Thông số khác
• Mọi hệ thống đều được giám sát và điều hành 24/24
 • Hệ thống đặt tại 2 Datacenter lớn nhất VN: VNPT, VIETTEL, đạt chuẩn Tier 3 tại hai miền Nam, Bắc
 • Hỗ trợ quản trị Server ảo bởi các chuyên gia giầu kinh nghiệm của Gdata
 • Hạ tầng Server vật lý đồng bộ, 100% ổ SSD, Quang hoá toàn bộ kết nối LAN và kết nối Internet
 • Hoàn lại cước phí trả trước khi dừng dịch vụ hoặc khi không như cam kết
 • Tăng băng thông, tài nguyên tạm thời khi cần thiết
 • Hỗ trợ dịch vụ nhanh chóng
Quy trình sử dụng dịch vụ

Quy trình sử dụng dịch vụ

 • 1Đăng ký trên app hoặc gọi tư vấn viên của Gdata
 • 2Thanh toán
 • 3Khởi tạo dịch vụ
 • 4Hỗ trợ 24/7 nếu Bạn cần
Trở thành khách hàng của Gdata
với những dịch vụ tuyệt vời
Văn phòng Hà Nội
Tầng 3, Số 84 Phố Duy Tân,
Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội
Tư vấn dịch vụ: 0904 512 968
Tel: 024 730 55558
Email: lienhe@gdata.com.vn
Tổng đài
Nhập ưu tiên: support.gdata.com.vn
Tổng đài: 1900 3258
Email: cskh@gdata.com.vn
Văn phòng TP.HCM
Lầu 15, Tòa Lim 2, 62A Cách Mạng Tháng Tám,
Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Tư vấn dịch vụ: 0966 583 085
Email: lienhe@gdata.com.vn
CHỨNG CHỈ VẬN HÀNH

Gdata Network

Để có một sản phẩm chất lượng cao, Gdata đã trải qua một giai đoạn xử lý nhiều vấn đề kỹ thuật phức tạp, nâng cấp máy chủ ảo lên thành hệ thống Cloud Server với hạ tầng mạnh mẽ, đáp ứng an toàn cho từng Cloud Server.
 • Data Viettel - Km1, Đường Pháp Vân, Cầu Giẽ, Hoàng Mai, Hà Nội
 • Data VNPT - Khu CN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Data VNPT - Tân Thuận, TP.Hồ Chí Minh
 • Data Viettel - Khu Công nghiệp Sóng Thần, Bình Dương

Đối tác của Gdata